Logo TNBSP
zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan
Domowa
Rada Główna
Aktualności
Oddziały
Historia
Dokumenty
Fora
Wyjazdy
Publikacje
Galeria
Varia
Linki
Kontakt
Statut Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich

Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Oddział Cywilny i Rejestrowy w dniu 22 września 1992 r. postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń w dziale A stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Sygn. akt. VII Ns Rej. St. 364/92.

STATUT
TOWARZYSTWA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY
SZKÓŁ POLSKICH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, zwane dalej w skrócie "Towarzystwem", jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i zawodowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami książki, czytelnictwa i bibliotek.

§ 2

 1. Towarzystwo prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zastrzeżeniem § 22, pkt. 15.
 2. Siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

 1. Towarzystwo jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo może powoływać oddziały.
 3. Odziały Towarzystwa mogą posiadać osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 ust.2 Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 5

 1. Towarzystwo używa własnych pieczęci:
  1. pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich" i napisem wewnątrz: "Rada Główna" lub "Rada Oddziału w .........................",
  2. pieczęci podłużnej z napisem: "Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Rada Główna" lub "Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Rada Oddziału w .........................".
 2. Towarzystwo posiada odznakę członkowską i wydaje legitymacje członkowskie według wzorów zatwierdzonych przez Radę Główną.
 3. Towarzystwo ma prawo nadawania odznaki honorowej.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celem Towarzystwa jest:

 1. czynny udział w tworzeniu właściwych warunków działania bibliotek szkolnych,
 2. integracja środowiska zawodowego nauczycieli bibliotekarzy,
 3. działania na rzecz podnoszenia rangi biblioteki szkolnej i statusu nauczyciela bibliotekarza,
 4. ochrona interesów zawodowych środowiska nauczycieli bibliotekarzy,
 5. działania na rzecz rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży,
 6. kształtowanie twórczej postawy zawodowej, popieranie inicjatyw zawodowych, doskonalenie fachowe nauczycieli bibliotekarzy,
 7. reprezentowanie nauczycieli bibliotekarzy w kraju i za granicą.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

I. nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. współpracy z władzami państwowymi, samorządowymi, związkami zawodowymi, organizacjami oświatowymi i naukowymi oraz stowarzyszeniami w sprawach dotyczących bibliotek szkolnych, a także czytelnictwa dzieci i młodzieży;
 2. inicjowania i opiniowania aktów normatywnych, programów nauczania oraz nowatorskich form i metod doskonalenia zawodowego;
 3. prowadzenia poradnictwa zawodowego i różnych form samopomocy koleżeńskiej;
 4. przestrzegania zasad etyki zawodowej w celu ochrony dóbr osobistych, dobrego imienia nauczycieli bibliotekarzy i Towarzystwa;
 5. przyznawania nagród i stypendiów oraz typowania do nagród i odznaczeń za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bibliotekarstwa szkolnego;
 6. wydawania poradników i informatorów wspomagających nauczycieli bibliotekarzy w pracy zawodowej;
 7. inicjowania i prowadzenia akcji służących rozwojowi czytelnictwa dzieci i młodzieży;
 8. nawiązywania współpracy z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą poprzez organizowanie wyjazdów edukacyjnych i wymianę doświadczeń;

II. odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. kształcenia i doskonalenia zawodowego poprzez prowadzenie kursów i zajęć edukacyjnych;
 2. zakładania i prowadzenia szkół i kolegiów bibliotekarskich;
 3. organizowania konferencji naukowych i popularnonaukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji i kongresów;
 4. prowadzenia i upowszechnienia badań naukowych w zakresie bibliotekoznawstwa i nauk humanistycznych;
 5. tworzenia internetowej bazy danych dla różnych form odpłatnej działalności Towarzystwa;
 6. opracowanie projektów edukacyjnych, programów, opracowań metodycznych.

III. CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna związana zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa oświatowego i przyjęta przez właściwy dla jej miejsca zamieszkania Zarząd Oddziału Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji kandydata zaopiniowanej przez dwóch członków Towarzystwa.
 2. Emeryci i renciści zachowują prawa członków Towarzystwa.

§ 10

 1. Każdy członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego wyboru do władz naczelnych Towarzystwa i władz swojego oddziału na zasadach określonych dalszymi postanowieniami Statutu,
  2. uczestniczenia w Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa bez prawa głosowania,
  3. uczestniczenia w zwyczajnych zebraniach wszystkich oddziałów Towarzystwa bez prawa głosowania w obcym oddziale,
  4. przedstawiania kandydatów na zwyczajnych i wspierających członków Towarzystwa,
  5. uczestniczenia w pracach wszystkich sekcji i komisji Towarzystwa,
  6. zgłaszania wniosków i propozycji do władz Towarzystwa,
  7. posiadania legitymacji i odznaki organizacyjnej.
 2. Każdy członek zwyczajny ma obowiązek przestrzegać postanowienia Statutu i regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 11

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna legitymująca się wybitnym i zasługami w zakresie działania Towarzystwa.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa na wniosek Rady Głównej.

§ 12

Członek honorowy Towarzystwa ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

§ 13

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje stałe poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Towarzystwa lub jego oddziału i zostanie przyjęta przez Radę Główną na podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez dwóch członków Towarzystwa.

§ 14

 1. Członek wspierający ma wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego; bierze udział w zebraniach gremiów statutowych Towarzystwa z głosem doradczym.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną bierze udział w pracach Towarzystwa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający ma obowiązek finansowego lub rzeczowego wspomagania Towarzystwa, zgodnie ze swoją deklaracją.

§ 15

 1. Członkostwo zwyczajne w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1. zawiadomienia właściwej Rady Oddziału o wystąpieniu z Towarzystwa,
  2. skreślenia przez właściwą Radę Oddziału na skutek nieopłacania składek członkowskich przez okres jednego roku. Skreślonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do walnego zebrania oddziału w terminie miesięcznym od daty zawiadomienia go o uchwale Rady Oddziału. Uchwała walnego zebrania oddziału jest ostateczna,
  3. wykluczenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego,
  4. członek Towarzystwa, który nie opłaca przez rok składki członkowskiej, może być wykreślony przez Radę Oddziału z listy członków Towarzystwa.
 2. Członek wspierający, który nie wywiązuje się z zadeklarowanych zobowiązań rzeczowych lub finansowych, może być skreślony z listy członków Towarzystwa decyzją Rady Głównej.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA

§ 16

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
  2. Rada Główna,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja władz Towarzystwa i władz jego oddziałów trwa pięć lat przy czym terminami kadencji są terminy zwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.

§ 17

 1. Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Rada Główna w terminie nie przekraczającym pięciu lat od daty poprzedniego Zgromadzenia.
 3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zgromadzenia Delegatów Rady Oddziałów muszą być zawiadomione pisemnie na miesiąc przed terminem zgromadzenia.
 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa ma prawo zwołać prezes Towarzystwa lub jego zastępca w dowolnym terminie z własnej inicjatywy, a zobowiązany jest zwołać je w ciągu sześciu tygodni na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub co najmniej dwóch oddziałów Towarzystwa.
 5. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów musi zawierać uzasadnienie i propozycję porządku obrad.
 6. O miejscu, terminie i porządku obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Rada Główna zawiadamia oddziały na dwa tygodnie przed jego terminem.

§ 18

 1. W Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa uczestniczą z prawem głosu oraz biernym i czynnym prawem wyborczym delegaci wybrani podczas walnych zebrań wyborczych oddziałów Towarzystwa w proporcji 1 delegat na 20 członków zwyczajnych (wg stanu podanego w sprawo-zdaniu rocznym) oraz członkowie ustępującej Rady Głównej.
 2. Kadencja delegatów trwa pięć lat, przy czym terminami kadencji są terminy walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego oddziału.

§ 19

 1. Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy delegatów oddziałów i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z wyjątkiem dokonywania zmian w Statucie i podejmowania decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa.
 2. Do zmiany Statutu konieczna jest większość 2/3 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Zgromadzenie Delegatów podejmuje większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.
 4. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przekazany majątek.

§ 20

Do zakresu działania Zgromadzenia Delegatów należy:

 1. uchwalanie programów działania Towarzystwa,
 2. przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz z działalności oddziałów, udzielanie Radzie Głównej absolutorium,
 3. wybór członków Rady Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
 4. zatwierdzanie regulaminów Rady Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. zatwierdzanie bilansu i uchwalanie budżetu Towarzystwa,
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Głównej i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 7. uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa,
 8. rozwiązanie Towarzystwa,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Towarzystwa do krajowych i międzynarodowych organizacji.

§ 21

 1. Rada Główna składa się z 7 członków, wybieranych przez Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele oddziałów w liczbie jeden przedstawiciel na jeden oddział.
 2. Ustępujący członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
 3. Na miejsce ustępującego członka Rady Głównej wybranego przez Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa Rada Główna dokooptowuje spośród delegatów zastępcę, który urzęduje do czasu najbliższego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.
 4. Na miejsce ustępującego członka Rady Głównej, będącego przedstawicielem wyznaczonym przez oddział, właściwy oddział wybiera następcę, który urzęduje do końca danej kadencji.
 5. Nowo wybrana Rada Główna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając ze swego grona: prezesa, 2 zastępców prezesa, sekretarza, zastępcę sekretarza, skarbnika, zastępcę skarbnika.
 6. Do prawomocności uchwał Rady Głównej potrzebna jest obecność minimum 5 członków, w tym prezesa lub jego zastępcy.
 7. Uchwały Rady Głównej zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równowagi rozstrzyga głos prezesa.
 8. Zebrania Rady Głównej zwołuje prezes lub jego zastępca nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 9. Na żądanie co najmniej 2 członków Rady prezes zobowiązany jest zwołać zebranie Rady w ciągu 14 dni.
 10. Radę Główną reprezentuje na zewnątrz prezes lub osoba przez niego upoważniona.

§ 22

Do zakresu działania Rady Głównej należą w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa,
 2. składanie na Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań:
  1. z działalności Rady Głównej (za okres kadencji),
  2. z działalności oddziałów,
  3. sprawozdania finansowego (za 5 lat kalendarzowych).
 3. wykonywanie uchwał Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa,
 4. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności oddziałów,
 5. zatwierdzanie regulaminów i instrukcji obowiązujących poszczególne ogniwa Towarzystwa,
 6. tworzenie i rozwiązywanie stałych i doraźnych sekcji, komisji i zespołów problemowych oraz powoływanie i odwoływanie ich przewodniczących,
 7. przedkładanie Zgromadzeniu Delegatów wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego Towarzystwa,
 8. rozstrzyganie w ostatniej instancji podań i zażaleń członków Towarzystwa,
 9. dysponowanie funduszem będącym w gestii Rady Głównej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie działalności gospodarczej,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie porozumień o współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 12. opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń, nagród i stypendiów,
 13. nadawanie godności członka honorowego na zebraniu z przedstawicielami Oddziałów,
 14. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 15. podejmowanie uchwał w sprawie działalności Towarzystwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 16. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej na zebraniu z przedstawicielami oddziałów.

§ 23

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może piastować innych funkcji statutowych w Towarzystwie.
 2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Na miejsce ustępującego członka Głównej Komisji Rewizyjnej członkowie Komisji dokooptowują jedną z osób spośród zastępców członków Komisji.
 4. Do uprawnień i obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa nie rzadziej niż raz w roku.
  2. kontrola dokumentów finansowych i kasowych Rady Głównej,
  3. składanie sprawozdań z działalności kontrolnych podczas Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa,
  4. występowanie z wnioskiem o absolutorium dla Rady Głównej,
  5. występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.
 5. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków.
 6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, mogą natomiast otrzymywać zwrot uzasadnionych kasztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
 7. Członkowie Głównej Komisji nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Rady Głównej.
 8. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 24

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków. Członek Sądu Koleżeńskiego nie może piastować innych funkcji statutowych w Towarzystwie.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Na miejsce ustępującego członka Sądu Koleżeńskiego członkowie Sądu dokooptowują zastępcę spośród delegatów na ostatnie Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
 4. Sąd Koleżeński orzeka na wniosek Zgromadzenia Delegatów, Rady Głównej, Rad Oddziałów oraz członków Towarzystwa w sprawach:
  1. pomiędzy członkami Towarzystwa w zakresie ich działalności w Towarzystwie,
  2. dotyczących działania na szkodę Towarzystwa przy rażącym naruszeniu Statutu, uchwał i regulaminów Towarzystwa.
 5. W orzeczeniu Sąd Koleżeński może:
  1. umorzyć postępowanie,
  2. udzielić upomnienia,
  3. udzielić nagany,
  4. wnioskować do właściwego organu o odwołanie członka z pełnionej funkcji bądź o pozbawienie go na określony czas prawa do pełnienia funkcji,
  5. zawiesić w prawach członka na okres 6-12 miesięcy,
  6. wykluczyć członka z Towarzystwa.
 6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków Sądu.
 7. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa, w terminie 30 dni.
 8. Szczegółowy tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin Sądu uchwalony przez Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.

§ 25

Władzami oddziału Towarzystwa są:

 1. walne zebranie członków oddziału,
 2. Rada Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 26

 1. Walne zebranie członków oddziału zwołuje Rada Oddziału nie rzadziej niż raz w roku.
 2. W walnym zebraniu członków oddziału mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi danego oddziału.
 3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad walnego zebrania członkowie oddziału są zawiadamiani na 2 tygodnie przed zebraniem w sposób przyjęty przez dany oddział.

§ 27

 1. Co pięć lat Rada Oddziału zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków oddziału.
 2. Prezes oddziału lub jego zastępca ma prawo zwołać nadzwyczajne walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze w dowolnym terminie z własnej inicjatywy. Zobowiązany jest natomiast do zwołania go w ciągu czterech tygodni na pisemny wniosek Rady Głównej, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/5 członków oddziału.
 3. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków oddziału Rada Oddziału zawiadamia członków na piśmie na 2 tygodnieprzed zebraniem.

§ 28

 1. Do prawomocności uchwał walnego zebrania członków oddziału konieczna jest obecność 1/2 członków oddziału. Jeżeli zebranie nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu o godzinę później bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały podczas walnego zebrania członków oddziału zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały związane z rozwiązaniem oddziału podejmowane są większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 29

Do zakresu działania walnego zebrania delegatów oddziału należy:

 1. uchwalanie programów działania oddziału,
 2. przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, udzielanie Radzie Oddziału absolutorium,
 3. wybór:
  1. Rady Oddziału,
  2. Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. delegata oddziału do Rady Głównej,
  4. delegatów na Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
 4. zatwierdzanie bilansu I uchwalanie budżetu Oddziału,
 5. zatwierdzanie regulaminów opracowanych przez Radę Oddziału i Komisję Rewizyjną,
 6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Oddziału,
 7. rozstrzyganie wszystkich spraw oddziału przekraczających uprawnienia Rady Oddziału, a niepodlegających kompetencji Rady Głównej lub Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa,
 8. powoływanie stałych i doraźnych sekcji i komisji oddziału oraz ich przewodniczących.

§ 30

 1. Rada Oddziału składa się z 4-6 osób wybranych przez walne zebranie członków oddziału spośród członków danego oddziału.
 2. Ustępujący członkowie Rady Oddziału mogą być wybrani ponownie.
 3. Rada Oddziału wybiera ze swego grona prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. Zebrania Rady Oddziału zwoływane są przez prezesa lub osobę przez niego upoważnioną, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 5. Prezes oddziału zobowiązany jest zwołać zebranie Rady Oddziału w przeciągu 7 dni na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub przynajmniej 2 członków Rady Oddziału.
 6. Do prawomocności uchwał Rady Oddziału konieczna jest obecność co najmniej 1/2 członków, uchwały Rady Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równowagi decyduje głos prezesa oddziału.
 7. W zebraniach Rady Oddziału uczestniczą z głosem stanowiącym wybrani przez walne zebranie członków oddziału przewodniczący sekcji i komisji oddziału.
 8. Radę Oddziału reprezentuje na zewnątrz prezes lub osoba przez niego upoważniona.
 9. Uzupełnienie składu Rady Oddziału następuje drogą kooptacji do 1/3 składu.

§ 31

Do zakresu działania Rady Oddziału należy:

 1. wykonywanie uchwał walnego zebrania członków oddziału,
 2. kierowanie działalnością oddziału,
 3. przedkładanie Radzie Głównej rocznych sprawozdań z działalności oddziału,
 4. przedkładanie Radzie Głównej wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego Towarzystwa,
 5. sprawy członkowskie,
 6. dysponowanie funduszami oddziału,
 7. przyjmowanie członków wspierających i skreślania ich z listy członków.

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału w składzie 3 członków wybierana jest przez walne zebranie delegatów Oddziału na kadencję pięcioletnią.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami Rady Oddziału.
 3. Na miejsce ustępującego członka Komisji Rewizyjnej Oddziału dokooptowywany jest nowy członek podczas najbliższego walnego zebrania członków oddziału.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków.
 5. Komisja Rewizyjna Oddziału ma w obrębie swojego oddziału uprawnienia i obowiązki określone w § 23 Statutu Towarzystwa.

V. WYBORY ORGANÓW TOWARZYSTWA

§ 33

 1. Wybory do organów statutowych Towarzystwa odbywają się w drodze tajnego i bezpośredniego głosowania, a do wyboru niezbędne jest otrzymanie więcej niż połowy ważnych głosów.
 2. Liczba kandydatów do poszczególnych organów jest nieograniczona.
 3. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 5 lat.

§ 34

 1. Wpisanie na listę wyborczą wymaga zgody kandydata.
 2. Wybór członków władz w głosowaniu tajnym następuje przez skreślenie z listy wyborczej nazwisk kandydatów, na których wyborca nie głosuje.
 3. Głos jest ważny tylko wówczas, gdy liczba kandydatów nie skreślonych nie przekracza liczby miejsc mandatowych.

VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 35

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Rada Główna i Rady Oddziałów Towarzystwa mogą prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej "osobami bliskimi".
 4. Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Zabrania się wykorzystania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
 6. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 36

Fundusze, którymi rozporządza Rada Główna, stanowią:

 1. 30% wpływów ze składek członkowskich przekazywanych przez Rady Oddziału raz na pół roku,
 2. zapisy, darowizny, spadki, dotacje przekazane na rzecz Towarzystwa,
 3. wpływy z przedsięwzięć dochodowych prowadzonych zgodnie z § 35 ust. 2.
 4. wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 37

Fundusze oddziałów Towarzystwa stanowią:

 1. 70 % wpływów ze składek członkowskich.
 2. zapisy, darowizny, spadki, dotacje przekazane na rzecz oddziału,
 3. wpływy z przedsięwzięć dochodowych prowadzonych przez oddział zgodnie z § 35 ust.2.

VII. ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 38

 1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na skutek uchwały Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa (przy uwzględnieniu zapisów § 19).
 2. Rozwiązanie oddziału następuje na skutek uchwały walnego zebrania członków oddziału (z uwzględnieniem zapisów § 28 Statutu Towarzystwa) przy czym majątek rozwiązanego oddziału przechodzi na rzecz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.


Do góry dokumentu